Web Analytics
ข่าววันนี้

มี.ค.นี้ดีเดย์จับรถเสียงดัง

พ.ต.ท.สวิสส์ เจริญผล สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 กองบังคับการตำรวจราจร(บก.จร.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางกรมควบคุมมลพิษได้มี การอบรมการปฏิบัติงานตรวจวัดวั นดำและตรวจรถเสียงดังประจำปีให้ แก่เจ้าห้าที่ในกก.5เพื่อเป็นการเตรียมความพร้ อมและทบทวนการทำงานทั้งในส่ วนของการตรวจควันดำและเสียงดังเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจวัดเสียงดัง โดยจากการหารือกับกรมควบคุ มมลพิษและสถาบันมาตรวัดทางบก.จร. และกรมพร้อมทั้งหน่วยงานที่ไม่ ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร ร่วมกันตรวจวัดเสียงดังในเดื อนมี.ค.61 เพื่อเป็นการบังคับใช้ กฎหมายและควบคุรถที่มีเสียงดังเนื่องจากที่ผ่านมารถที่มีเสี ยงดังได้สร้างความเดือดร้อนแก่ ประชาชนเป็นอย่างมาก สำหรับการเตรียมความพร้อมขณะนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้ งในส่วนของอุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลกร ไว้พร้อมแล้วโดยเจ้าหน้าที่ ของบก.จร.มี ความชำนาญในการตรวจตวัดเวียงดั งแล้วเพราะที่ผ่านมาได้มี ทดลองตรวจวัดมานานกว่า 3 เดือน อย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ที่จะตั้งด่านวัดเสียงดังนั้นจะต้ องเป็นพื้นที่ที่อยู่ รอบนอกและจะต้องเป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีเป็นพื้นที่ที่อยู่ ใต้สะพาน หรือมีกำแพงปิดกันเพราะจะทำให้ค่าการวัดเสียงไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน

พ.ต.ท.สวิสส์ กล่าวต่อว่า สำหรับค่ามาตรฐานเสียงของเครื่องยนต์นั้นกฎหมายได้กำหนดไว้ที่ 90 เดซิเบิล ซึ่งหากเป็นรถที่ มาจากโรงงานงานเสียงจะเป็ นไปตามาตรฐานทั้งหมด แต่หากเป็นรถที่ดั ดแปลงมาจะทำให้เสียงดังเกินค่ ามาตรฐาน อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนิ นการกับรถที่มีค่าเสียงดังเกิ นมาตรฐานนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนิ นเหมือนกับการจับรถค่าควันดำเกิ นมาตรฐานโดยหากพบจะออกใบสั่งพร้อมทั้งติดสติกเกอร์สีขาวห้ามใช้ ชั่วคราว 30 วัน โดยเจ้าของรถสามารถนำรถไปตรวจสอบและแก้ ไขได้ที่กรมควบคุมมลพิษ สน.คู่ขนาน  กองโรงงานช่างของ กทม.ทั้ง 5 จุด หลังจากปรับปรุงแก้ไขจะต้ องนำมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่ อปลดสติกเกอร์สีขาวออก ทั้งนี้รถที่มีค่าเสียงดังเกินมาตรฐานจะมีอัตราค่าปรับ 1,000 บาท..

Facebook Comments